Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Black Pen Installatie´s

 

voor Consumenten

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van:

a. werk binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement;

b. werk met betrekking tot een signaleringsysteem.

Artikel 2

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

installateur: opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen

installatie: (centrale)verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanning-installatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveili-ging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm)waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit

signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand

meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom

onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie

service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aange-duid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeen-komst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

II AANBOD

Artikel 3

Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen en

+ een aanduiding van de duur van het werk of

+ een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het werk wordt opgeleverd.

In geval van aanduiding van een datum waarop het werk wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste of een vermoedelijke datum van oplevering betreft.

4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument en installateur een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van de consument geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.

5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.

6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.

Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.

9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5

Verplichtingen van de installateur

1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.

Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:

+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

+ onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

+ gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

+ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

+ gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.

4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot maximaal een bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in betreffend geval uitkeert.

Artikel 6

Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.

6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.

7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

+ onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

+ gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

+ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

+ gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installateur op grond van artikel 5 lid 3.

8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

Artikel 7

Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.

Artikel 8

Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9

Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kunnen consument en installateur, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.

2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de installateur recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.

3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.

5. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.

6. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10

Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de consument en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

4.  Leidingen of sparingen die geraakt worden tijdens het boren of  slijpen zijn voor de rekening van opdrachtgever.

Artikel 11

Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12

Oplevering

1. Als consument en installateur een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.

2. Als consument en installateur een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

3. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het werk heeft aanvaard.

4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

+hetzij na vastlegging en ondertekening door consument en de installateur van het opleveringsrapport;

+ hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;

+ hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

IV BETALING

Artikel 13

Vooruitbetaling/zekerheid

1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14

Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15

De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.

2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.

Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 16

Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing, waarbij “installateur” in plaats van “consument” en “consument” in plaats van “installateur” wordt gelezen.

Artikel 17

Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V GARANTIE

Artikel 18

Garantie door de installateur

1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn overeenkomen.

4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

+ gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;

+ gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

+ het gebrek geen gevolg is van het werk;

+ gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

+ gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

+ de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:

+ het ontstoppen van een afvoer.

6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de installateur op grond van de wet.

VI GESCHILLEN

Artikel 19

Geschilbeslechting

Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door deze installateur te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als de installateur aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van het arrondissement van de installateur.

VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

ALGEMENE VOORWAARDEN Black Pen Installaties

BEDRIJVEN/AANNEMERS

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.

2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.

3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.

4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat de technisch aannemer moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

 

Artikel 2 Aanbieding

 

1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.

2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch aannemer.

5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de technisch aannemer

 

1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de technisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch aannemer zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.

2. De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.

3. De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

4. De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door de technisch aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.

5. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).

6. De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

7. De technisch aannemer zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

8. De technisch aannemer is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.

9. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

10. De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van de technisch aannemer komt.

11. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.

12. De technisch aannemer zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.

13. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.

14. De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de klant

 

1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.

2. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.

3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.

4. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door

of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaan-

sluiting.

8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.

9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.

10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat,

komt voor rekening van de klant.

11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch aannemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.

16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewij-

zigd of in werking treden.

17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van de technisch aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.

18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.

19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen.

21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

 

Artikel 5 Verzekering van de klant

 

1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te scha-

kelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de W

erkzaamheden van de technisch aannemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer.

3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

 

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

 

1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te

laten werken.

2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

 

Artikel 8 Termijnen

 

1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen

termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.

2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering

 

1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.

3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.

6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

 

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

 

1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.

2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

 

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

 

1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden omtrent de gevolgen.

2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, als-

mede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.

4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de wer-

kelijke door de technisch aannemer te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de technisch aannemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.

8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

 

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:

a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, of

b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of

c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

 

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)

 

1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen.

2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:

a) niet schriftelijk is opgedragen, of

b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of

c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of

d) niet in zijn belang zou zijn, of

e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.

3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:

a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en

b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en

c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.

4. De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.

7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling onverlet.

 

Artikel 14 Prijs en betaling

 

1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.

3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.

4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst.

5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.

7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

 

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant

 

1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.

2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

3. Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De technisch aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.

5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

 

1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien

b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien

c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.

3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch aannemer een schadevergoeding betaald. Door de technisch aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.

5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de technisch aannemer.

6. De technisch aannemer is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.

7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

8. De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de technisch aannemer en de door de verzekeraar i betreffend geval gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.

10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.

12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.

13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door ople-

vering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.

15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of

geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:

* arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;

* tekortschieten van hulppersonen;

* transportmoeilijkheden;

* brand en verlies van te verwerken onderdelen;

* maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;

* gewelddadige of gewapende acties;

* storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de technisch aannemer of derden.

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op

het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft voldaan.

3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het be-

paalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.

4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer kan worden

toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.

5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.

6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.

8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

 

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement van de plaats van vestiging van de technisch aannemer.

4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.

 

B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

 

Artikel 19 Werkingssfeer en definities

 

1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.

Artikel 20 Uitvoering van de Werkzaamheden

1. De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.

2. De technisch aannemer is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.

3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.

4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve onderhoudswerkzaamheden.

5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.

6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.

7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.

8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs daarvoor afgegeven.

9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk gemaakte kosten.

10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt de technisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen.

Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.

11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt te-

gen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.

12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.

13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht.

Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch aannemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.

15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer verholpen.

16. De technisch aannemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de nderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.

17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

18. De door de technisch aannemer uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is

overeengekomen.

19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van ten minste 6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

 

.

Service Abbonement Onderhoudscontract Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1–Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant / Opdrachtgever :de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot een Onderhoudscontractis aangegaan.

Installatie:

-het toestel inclusief eventueel overige apparatuur, als omschrevenin het Onderhoudscontract -Indien het toestel een CV-ketel betreft dan behoort tot de installatie decomplete CV-ketel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 45 literen standaard kamerthermostaat/temperatuurregeling.

-de gasleiding, inclusief de gaskraan.

-de koud-en warmwateraansluiting, inclusief de inlaatcombinatie.

-De CV-aansluitingen tot aan de eerste koppeling, afsluiter of verdeleren overige componenten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de CV-ketel

– de rookgasafvoer, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot maximaal 2 meter gemeten vanaf de mantel van de CV-ketel of tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal.

– de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de CV-ketel. tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van de CV-ketel gemeten.

 

Onderhoudscontracten  en Pakketten:.

Een overeenkomst die recht geeft op periodiek onderhoud en storingshulp tijdens de contractperiode bij 3 verschillende pakketten. Drie verschillende service pakkentten  Basis , Basis Plus  en Top Plus abbonementen.

 

Onderhoud:

het verrichten van werkzaamheden aan een woninginstallatie die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit onderhoudscontract behorende service opties en richtlijnen.

 

Storing:

Een gebrek aan (een onderdeel van) de installatie, als gevolg waarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

 

 

 

 

Artikel 2–Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen klant en Black Pen Installatie’s overeengekomen Onderhoudscontract. Het Onderhoudscontract komt tot stand gekomen na aanvraag door de klant en bevestiging door Black Pen installatie’s.Het Onderhoudscontract kan worden overeengekomen indien het toestel/de installatie niet ouder is dan 12 jaar. Na afloop van deze termijn zal het  Top Plus Pakket  of Basis Plus Pakket abonnement worden omgezet naar een Basis Pakket  abonnement.

 

Artikel 3 –Onderhoudscontract

Het Onderhoudscontractomvat periodiek onderhoud en het verhelpen van (eventuele) storingen, waarbij,behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, onderhouds-en voorrijkosten gedekt zijn en afhankelijk van het contract dat de klant kiest, eventueel ook gedekt zijn de arbeidskosten, voorrijkosten  en materiaalkosten.

 

Artikel 4 -Voorwaarden en ingangsdatum

 

4.1. Het Onderhoudscontractis een dienst die kan worden afgesloten in combinatie met een nieuwe Black pen Installatie’s  CV-ketel.

4.2. Het Onderhoudscontractgaat direct na oplevering van de installatie in en kent een minimale looptijd van tweejaar.

4.3. Onderhoudscontracten die niet in combinatie met de aanschaf van een nieuwe Black Pen installatie’s  CV-ketel worden afgesloten,gaan in op het moment van bevestiging (schriftelijk of per e-mail) door Black Pen installatie’s. Als het toestel/ de installatie langer dan twee jaar niet is onderhouden, zal zo spoedig mogelijk, in iedergeval binnen twee maanden na de ingangsdatum van het Onderhoudscontract, een toestel-en installatiekeuring/sanering heeft plaats vinden om te beoordelen of de installatie voldoet aan het gestelde in deze Algemene Voorwaarden, metname het gestelde in artikel 6,alsmede een eerste onderhoud.De eenmalige kosten voor deze toestel-en installatiekeuring/sanering inclusief eerste onderhoudsbeurtbedragen € 35,-en zullen door Black Pen Installatie’s  in rekening worden gebracht. Totdat het toestel/de installatie is goedgekeurd zullen er voor het afhandelen van storingen en eventuele reparaties voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht.

4.4. Wanneer er niet binnen twee maanden na de bevestiging van de Aanvraag een toestel-en installatiekeuring/ sanering heeft plaats gevonden, dan heeft dat tot gevolg dat Black Pen Installatie’s  het toestel zonder voorbehoud accepteert. Indien de afspraak voor een toestel-of installatiekeuring/sanering niet kan plaatsvinden door toe doen van de klant wordt het Onderhoudscontract zonder dat een ingebrekestelling nodig is, na het verstrijken van deze twee maanden ontbonden.

4.5. Indien het toestel of de installatie tijdens de toestel-en installatiekeuring/sanering niet voldoende hersteld kan worden conform artikel 6, een en ander ter beoordeling van Black Pen Installatie’s , wordt het Onderhoudscontract zonder dat een ingebrekestelling nodig is, per direct ontbonden. De klant is in dat geval gehouden tot betaling aan Black Pen Installatie’s  van de eenmalige kosten van € 35,-.4.6. Black Pen Installatie’s  behoudt zich het recht voor toestellen uit te sluiten en kan weigeren een Onderhoudscontract te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.

 

4.6. Black Pen Installatie’s behoudt zich het recht voor toestellen uit te sluiten en kan weigeren een Onderhoudscontract te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 -Onderhoudsbeurten en storingen

5.1. Het Onderhoudscontract geeft recht op een onderhoudsbeurt van minstens één keer per twee jaar.De werkzaamheden houden in: controleren van gasdichtheid, waterzijdige lekkages, rookgasafvoer en luchttoevoer, CO2 meten, gas afpersen, controleren van regel-en beveiligingsapparatuur en controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v. het condenswater. Indien nodig: het afstellen van de gasdruk en bijvullen en ontluchten van de CV-ketel.

5.2. Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld op het algemene storingsnummer 0653502608/0610207544.

Storingen worden zo spoedig mogelijk opgevolgd door Black Pen Insatllatie’s, uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding, tenzij het spoedeisende (Calamiteitendienst) karakter ontbreekt. Black Pen Installatie’s verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de klant.

5.3 Niet tot de reguliere onderhoudsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden: Het ontkalken van boilers c.q. warmtewisselaars en leidingen. Het vervangen van voorraadboilers, zonnecollectoren (zonneboilersystemen). Het reinigen c.q. vegen van afzuigkanalen en/of -roosters.

 

Artikel 6 -Verplichtingen van de klant

6.1. De klant is verplicht om er voor zorg te dragen dat Black Pen Installatie’s nadat er een afspraak is gemaakt, ook daadwerkelijk toegang krijgt tot de locatie waarin het toestelis geplaatst.

 

6.2. De klant verschaft Blackpen Installatie’s  aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie(elektriciteit, gas)en water, zonder recht op financiële vergoeding.

 

6.3. Indien de klant na een gemaakte afspraak niet thuis blijkt te zijn of niet voldoet aan artikel 6.1. of 6.2, zullen voorrijkosten in rekening gebracht  worden.

 

.6.4. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Black Pen Installatie’s meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

6.5. Indien de installatie niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de klant -voor zover niet anders is overeengekomen -in herstel van het gebrek.

 

6.6. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan:

 

De gasleidingen en be-en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757;

ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1087 en de installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010; een toestel mag niet asbesthoudend zijn;

bereikbaarheid van de gehele installatie moet goed en Arbo technisch verantwoord zijn, ter beoordeling van Black Pen Insatllaite’s;

het toestel en de installatie, inclusief de radiatoren en leidingen van de klant mogen geen achterstallig onderhoud hebben en dienenten tijde van het sluiten van het Onderhoudscontract in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren (ter beoordeling van Black Pen Insatllatie’s) De klant informeert.

Black Pen installatie’s tijdig over wijzigingen van zijn contact-en/ofbankgegevens

6.7. Voor toestellen van een fabricaat waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt, dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, dient de klant Black Pen installatie’s hierop te wijzen. In overleg met de klant kan naar aanleiding hiervan een aanpassing op een Onderhoudscontract met een afwijkend tarief worden vastgesteld

 

 

Artikel 7 -Storingen en werkzaamheden die niet onder het onderhoudscontract vallen

 

7.1. De volgende storingen vallen niet onder de reikwijdte van een Onderhoudscontracten worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, in rekening gebracht:

Storingen en werkzaamheden buiten  2 meter  de ommanteling van de cv ketel.

Storingen als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van onderhoud door toedoen van klant.

Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het toestel, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant.

Storingen aan de installatie die zijn veroorzaakt doorregen-en blikseminslag, brandschade, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas-of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf.

Storingen door ondeskundig handelen door koper of derden aan het toestel/de installatie (o.a. cv-en gasleidingen, fittingen, radiatoren, expansievat, overstortventiel en kamer-of klokthermostaat)• Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen.

Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.

Storingen alsgevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de installatie onbereikbaar maken en niet door Black Pen Installatie’s zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door  Black Pen Installatie’s worden uitgevoerd.

 

Artikel 8 –Schade

 

8.1. In geval van een tekortkoming door Black Pen Installatie’s  in de nakoming van haar verplichtingen onder het Onderhoudscontract die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Black Pen Installatie’s   is Black Pen Installatie’s  aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar of hen die door Black Pen Installatie’s  te werk zijn gesteld niet kan worden toegerekend, voor zover haar verzekering dit dekt dan wel tot maximaal de factuurwaarde. De klant dient schade binnen 48 uur na het ontstaan hiervan schriftelijk aan Black Pen Installatie’s  te melden. Bij overschrijding van deze termijn wordt door Black Pen Installatie’s  geen aansprakelijkheid meer aanvaard. Black Pen Installatie’s  is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, winst-of inkomensderving daaronder begrepen.

 

8.2. Feikenis niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas-of elektriciteitsnet of indien er sprake is van overmacht en bedieningsfouten.

 

8.3. In geval van een productiefout is de producent aansprakelijk endient de klant zich tot dezete wenden. Black Pen Installatie’s  aanvaardt ten aanzien van productiefouten geen aansprakelijkheid.

 

8.4.Indien aan het toestel/de installatie of de daaraan verbonden, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na plaatsing van het toestel/de installatie, dan wel na de toestel-en/of installatiekeuringwerkzaamhedenzijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de klant of door

derden al dan niet in opdracht van de klant, is Black Pen Installatie’s niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is

 

Artikel 9 –Overmacht

9.1. Indien Black Pen Installatie’s door overmacht, zijn de een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, niet aan haar verplichting(en) jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2. Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig ziekte van werknemers of hulppersonen van Black Pen Installatie’s, indien er voor zover het gaat om werknemers of hulppersonen die bij de verkoop en aflevering van de betrokken zaak of het uitvoeren van de opdracht zijn betrokken, staking en/of wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf evenals overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Black Pen Installatie’s kan worden verlangd.

 

 

9.3. Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

9.4. Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

9.5. Black Pen Installatie’s zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 10-Looptijd en beëindiging

10.1. Het Onderhoudscontractheeft een looptijd van eenjaar. Het abonnement wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd. Beide partijen hebben na de looptijd van eenjaar het recht het Onderhoudscontract met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen.

10.2. Indien het Onderhoudscontract voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen de resterende termijnen van de initiële periode in rekening worden gebracht. Ook is de klant dan gehouden administratiekosten aan Black Pen Installatie’s  te vergoeden.

10.3. Indien de overeenkomst voor een Onderhoudscontract schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft de klant tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste toestel-en/of installatiekeuring/saneringof storingsopvolging reeds heeft plaatsgevonden.

10.4. De opzegging dient schriftelijk doorgegeven te worden bij Black Pen Installaite’s.

10.5. Black Pen Installatie’s  en klant hebben met een opzegtermijn van een maand het Onderhoudscontract tussentijds te ontbinden indien er sprake is van wanprestatie van Black Pen Installatie’s dan wel van de klant.

10.6.Indien de klant besluit het toestel/de installatie te vervangen of te verwijderen –zelf of door een opdrachtnemer, niet zijnde Black Pen Insatllatie’s -binnen de eerste 12 maanden van het contract dan blijft de klant het resterende abonnementsgeld verschuldigd.

10.7.Black Pen Installatie’s behoudt zich het recht toe om het contract met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen indien na het eerste bezoek blijkt dat de cv-ketel niet volgens de geldende voorschriften is aangesloten. Of dat de opgegeven ketelgegevens (merk, type of bouwjaar) niet overeenkomen met de aanwezige ketel. Het bezoek zal dan aan de klant berekend worden a 85 Euro -de eventueel reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 11-Het tarief

11.1. De tarieven worden voor of uiterlijk bij het aangaan van het Onderhoudscontract verstrekt.Voor de tarieven kan contact worden opgenomen met Feiken, telefonisch (0653502608 / 0610207544 ) of via de e-mail (info@blackpen.nl)

11.2.De overeengekomen tarieven kunnen per 1 januari van het kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal deze indexering plaatsvinden op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS van het voorafgaande jaar.

11.3. Indien er sprake is van parkeer kosten zullen wij deze achteraf bij u in rekening brengen.

 

Artikel 12–Betaling

12.1. De aan Black Pen Installatie’s   op basis van het Onderhoudscontract service pakket verschuldigde bedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van de rekening van de klant. Betalingen van loon-en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden door Black Pen Installatie’s  aan de klant gefactureerd.De betalingstermijn bedraagt 8 dagen.

12.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij -zonder verdere ingebrekestelling -geacht in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Black Pen Installatie’s  eenmalig een betalingsherinnering waarin zij de klantop zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14dagen tot betaling over te gaan.Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Black Pen Installatie’s  rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

12.3. Black Pen Installatie’s  is na verloop van de in lid 2 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Black Pen Installatie’s  hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbondenbuitengerechtelijke kosten als bedoelt in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokostenvoor rekening van de klant.

12.4. Het niet gebruiken van het toestel, als mede het niet goed functioneren van het toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting op. Onder ́niet gebruiken ́ wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteit, water-en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook is onderbroken.

 

Artikel 13-Privacy en gegevensbescherming

13.1 Black Pen Installatie’s  verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.

13.2. Middels specifieke software en hardware is Black Pen Installatie’s in staat om de werking van individuele CV-ketels op afstand (via een digitale verbinding tussen de CV-ketel en de server van Black Pen Installatie’s) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of een ketel onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft.

13.3. In het kader van het bovenstaande doel zal Black Pen Installatie’s gegevens, betreffende de werking, van individuele CV-ketels registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Black Pen Installatie’s

 

13.4.De informatie die Black Pen Installatie’s verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om haar eigen dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren en persoonlijke gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.

13.5. Indien een klant bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan deze klant om Black Pen Installatie’s hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.

 

Artikel 14-Wijzigingen algemene voorwaarden en onderhoudscontract

14.1. Black Pen Installatie’s kan de Algemene Voorwaarden, het Onderhouds Service contract of   pakket en (de hoogte van) de tarieven wijzigen. Black Pen installatie’s maakt zulke wijzigingen minimaal 12 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.

 

14.2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de klant is, dan heeft de klant het recht om het Onderhoudscontractkosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

 

14.3.De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in dit artikel-verhoging van een tarief conform artikel 11.

 

-technische wijzigingen in het Onderhoudscontract die door Black Pen Installatie’s op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;-wijzigingen in een Onderhoudscontract op verzoek van de klant.

Artikel 15-Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld.

 

Artikel 16–Slotbepalingen

16.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Liggen bij Black Pen Installatie’s  ter inzage en zijn al daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

16.3. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van Black Pen Insatallatie’s wordt omgezet in een andere of indien Black Pen Installatie’s haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.

16.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in het aanbod dan wel overeenkomst bepaalde.

16.5. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door Black Pen installatie’s gehanteerde Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Black Pen Installatie’s . is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70813639.